REFERENCJE

 

Podstawowym celem naszej dzia­łal­no­ści jest zado­wo­le­nie naszych Klientów a wie­lo­let­nia z Nimi współ­praca sta­nowi dla nas powód do satys­fak­cji. Poniżej przed­sta­wiamy wybrane opi­nie naszych Klientów.

"Na pod­sta­wie 12 - let­niej współ­pracy oce­niamy, że firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami świad­czy usługi w spo­sób pro­fe­sjo­nalny i zgod­nie ze stan­dar­dami zawo­do­wymi. Jesteśmy zado­wo­leni z dotych­cza­so­wej współ­pracy z firmą Apart ZN, którą pole­camy innym wspól­no­tom mieszkaniowym."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dzielna 5

"Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 20 niniej­szym udziela reko­men­da­cji fir­mie Apart Zarządzanie Nieruchomościami. 11 - letni okres współ­pracy układa się bez zastrze­żeń. Mamy zapew­nioną fachową obsługę tech­niczną i admi­ni­stra­cyjną. Sprawozdania finan­sowe i roz­li­cze­nia indy­wi­du­alne wła­ści­cieli lokali spo­rzą­dzane są rze­tel­nie, przej­rzy­ście i na czas. Z peł­nym prze­ko­na­niem pole­camy firmę Apart ZN jako dobrego administratora."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 20

"Firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami admi­ni­struje naszą nie­ru­cho­mo­ścią od 2006 r. W tym cza­sie udało się nam prze­pro­wa­dzić z powo­dze­niem ważne remonty. Profesjonalnie pro­wa­dzona księ­go­wość i przej­rzy­ste roz­li­cze­nia wła­ści­cieli to bez­sporne atuty firmy. Wybór firmy Apart ZN na admi­ni­stra­tora budynku była trafną decy­zją Zarządu Wspólnoty."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Wolska 113

"Firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami admi­ni­struje naszą nie­ru­cho­mo­ścią od 12 lat. Przez cały ten okres firma wypeł­niała swoje obo­wiązki zgod­nie z ocze­ki­wa­niami zarówno Zarządu jak i pozo­sta­łych człon­ków Wspólnoty. Polecamy firmę Apart ZN innym wspólnotom."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 7

"Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Płocka 37A pozy­tyw­nie oce­nia 11 - letni okres współ­pracy z firmą Apart Zarządzanie Nieruchomościami. Pracownicy firmy z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem wypeł­niają swoje obo­wiązki słu­żąc facho­wymi pora­dami. Doświadczeni inspek­to­rzy zapew­niają nale­żyte funk­cjo­no­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści oraz pra­wi­dłowy prze­bieg prze­pro­wa­dza­nych remon­tów. Rozliczenia finan­sowe pro­wa­dzone są bez zastrze­żeń. Firmę Apart ZN możemy pole­cić innym wspólnotom."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Płocka 37A

"Rekomendujemy firmę Apart Zarządzanie Nieruchomościami, bo z nimi rze­czy­wi­ście dobrze się mieszka."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Anielewicza 10

"8 - let­nią współ­pracę z firmą Apart Zarządzanie Nieruchomościami oce­niamy pozy­tyw­nie. Obowiązki wyni­ka­jące z umowy wyko­ny­wane są fachowo i z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem całego zespołu. Firma Apart ZN godna jest polecenia."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Świę­to­jer­ska 12

"Profesjonalność, rze­tel­ność i sku­tecz­ność to pod­sta­wowe atuty firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami, o któ­rych prze­ko­na­li­śmy się pod­czas 9 - let­niej współ­pracy. Mocną stroną firmy Apart ZN jest fachowa obsługa tech­niczna ze strony zatrud­nio­nych inspek­to­rów posia­da­ją­cych sto­sowne upraw­nie­nia budow­lane. Polecamy firmę Apart ZN innym wspólnotom."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dzielna 12

"Firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami odzna­cza się rze­tel­nym, pro­fe­sjo­nal­nym i peł­nym zaan­ga­żo­wa­nia podej­ściem do swo­ich obo­wiąz­ków. Bardzo waż­nym atu­tem firmy jest fachowa obsługa tech­niczna spra­wo­wana przez rze­tel­nych inspek­to­rów. Oto nasze reko­men­da­cje dla firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Leszno 11

"Niewątpliwym atu­tem firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami jest jej pła­ska i przej­rzy­sta struk­tura orga­ni­za­cyjna umoż­li­wia­jąca szybką reali­za­cję zadań zwią­za­nych z obsługą budynku z pomi­nię­ciem barier biu­ro­kra­tycz­nych typo­wych dla domi­nu­ją­cych na rynku tzw. dużych firm zarzą­dza­ją­cych. Współpracując z firmą Apart ZN możemy liczyć na pro­fe­sjo­nalną obsługę admi­ni­stra­cyjną, finansowo-księgową oraz fachowe wspar­cie ze strony inspek­to­rów odpo­wie­dzial­nych za sprawy tech­niczne. Niniejszym reko­men­du­jemy firmę Apart Zarządzanie Nieruchomościami innym zarzą­dom wspól­not mieszkaniowych."

Zarząd Wspólnoty Nowolipki 11A

"Serdecznie pole­camy usługi firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami, ponie­waż jej pra­cow­nicy są pro­fe­sjo­nalni, życz­liwi i otwarci na sprawy naszej Wspólnoty. W biu­rze Apart panuje życz­liwa i przy­ja­zna atmosfera."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 14A

REFERENCJE

 

Podstawowym celem naszej dzia­łal­no­ści jest zado­wo­le­nie naszych Klientów a wie­lo­let­nia z Nimi współ­praca sta­nowi dla nas powód do satys­fak­cji. Poniżej przed­sta­wiamy wybrane opi­nie naszych Klientów.

"Na pod­sta­wie 12 - let­niej współ­pracy oce­niamy, że firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami świad­czy usługi w spo­sób pro­fe­sjo­nalny i zgod­nie ze stan­dar­dami zawo­do­wymi. Jesteśmy zado­wo­leni z dotych­cza­so­wej współ­pracy z firmą Apart ZN, którą pole­camy innym wspól­no­tom mieszkaniowym."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dzielna 5

"Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 20 niniej­szym udziela reko­men­da­cji fir­mie Apart Zarządzanie Nieruchomościami. 11 - letni okres współ­pracy układa się bez zastrze­żeń. Mamy zapew­nioną fachową obsługę tech­niczną i admi­ni­stra­cyjną. Sprawozdania finan­sowe i roz­li­cze­nia indy­wi­du­alne wła­ści­cieli lokali spo­rzą­dzane są rze­tel­nie, przej­rzy­ście i na czas. Z peł­nym prze­ko­na­niem pole­camy firmę Apart ZN jako dobrego administratora."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 20

"Firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami admi­ni­struje naszą nie­ru­cho­mo­ścią od 2006 r. W tym cza­sie udało się nam prze­pro­wa­dzić z powo­dze­niem ważne remonty. Profesjonalnie pro­wa­dzona księ­go­wość i przej­rzy­ste roz­li­cze­nia wła­ści­cieli to bez­sporne atuty firmy. Wybór firmy Apart ZN na admi­ni­stra­tora budynku była trafną decy­zją Zarządu Wspólnoty."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Wolska 113

"Firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami admi­ni­struje naszą nie­ru­cho­mo­ścią od 12 lat. Przez cały ten okres firma wypeł­niała swoje obo­wiązki zgod­nie z ocze­ki­wa­niami zarówno Zarządu jak i pozo­sta­łych człon­ków Wspólnoty. Polecamy firmę Apart ZN innym wspólnotom."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 7

"Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Płocka 37A pozy­tyw­nie oce­nia 11 - letni okres współ­pracy z firmą Apart Zarządzanie Nieruchomościami. Pracownicy firmy z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem wypeł­niają swoje obo­wiązki słu­żąc facho­wymi pora­dami. Doświadczeni inspek­to­rzy zapew­niają nale­żyte funk­cjo­no­wa­nie nie­ru­cho­mo­ści oraz pra­wi­dłowy prze­bieg prze­pro­wa­dza­nych remon­tów. Rozliczenia finan­sowe pro­wa­dzone są bez zastrze­żeń. Firmę Apart ZN możemy pole­cić innym wspólnotom."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Płocka 37A

"Rekomendujemy firmę Apart Zarządzanie Nieruchomościami, bo z nimi rze­czy­wi­ście dobrze się mieszka."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Anielewicza 10

"8 - let­nią współ­pracę z firmą Apart Zarządzanie Nieruchomościami oce­niamy pozy­tyw­nie. Obowiązki wyni­ka­jące z umowy wyko­ny­wane są fachowo i z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem całego zespołu. Firma Apart ZN godna jest polecenia."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Świę­to­jer­ska 12

"Profesjonalność, rze­tel­ność i sku­tecz­ność to pod­sta­wowe atuty firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami, o któ­rych prze­ko­na­li­śmy się pod­czas 9 - let­niej współ­pracy. Mocną stroną firmy Apart ZN jest fachowa obsługa tech­niczna ze strony zatrud­nio­nych inspek­to­rów posia­da­ją­cych sto­sowne upraw­nie­nia budow­lane. Polecamy firmę Apart ZN innym wspólnotom."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Dzielna 12

"Firma Apart Zarządzanie Nieruchomościami odzna­cza się rze­tel­nym, pro­fe­sjo­nal­nym i peł­nym zaan­ga­żo­wa­nia podej­ściem do swo­ich obo­wiąz­ków. Bardzo waż­nym atu­tem firmy jest fachowa obsługa tech­niczna spra­wo­wana przez rze­tel­nych inspek­to­rów. Oto nasze reko­men­da­cje dla firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Leszno 11

"Niewątpliwym atu­tem firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami jest jej pła­ska i przej­rzy­sta struk­tura orga­ni­za­cyjna umoż­li­wia­jąca szybką reali­za­cję zadań zwią­za­nych z obsługą budynku z pomi­nię­ciem barier biu­ro­kra­tycz­nych typo­wych dla domi­nu­ją­cych na rynku tzw. dużych firm zarzą­dza­ją­cych. Współpracując z firmą Apart ZN możemy liczyć na pro­fe­sjo­nalną obsługę admi­ni­stra­cyjną, finansowo-księgową oraz fachowe wspar­cie ze strony inspek­to­rów odpo­wie­dzial­nych za sprawy tech­niczne. Niniejszym reko­men­du­jemy firmę Apart Zarządzanie Nieruchomościami innym zarzą­dom wspól­not mieszkaniowych."

Zarząd Wspólnoty Nowolipki 11A

"Serdecznie pole­camy usługi firmy Apart Zarządzanie Nieruchomościami, ponie­waż jej pra­cow­nicy są pro­fe­sjo­nalni, życz­liwi i otwarci na sprawy naszej Wspólnoty. W biu­rze Apart panuje życz­liwa i przy­ja­zna atmosfera."

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nowolipie 14A