OFERTA

Oferta dla wspól­not miesz­ka­nio­wych w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi nieruchomości:

· funk­cjo­nal­nej

 • prze­ję­cie doku­men­ta­cji nie­ru­cho­mo­ści od dewe­lo­pera lub poprzed­niego zarządcy / administratora,
 • wystą­pie­nie o nada­nie numeru NIP i numeru REGON oraz otwar­cie rachun­ków ban­ko­wych dla nowo powsta­łych wspólnot,
 • przy­go­to­wy­wa­nie umów z fir­mami świad­czą­cymi usługi na rzecz nie­ru­cho­mo­ści (firmy kon­ser­wa­cyjne, porząd­kowe, pie­lę­gna­cji zie­leni, ochroniarskie),
 • ubez­pie­cze­nie nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej oraz zgła­sza­nie szkód i egze­kwo­wa­nie odszkodowań,
 • opi­nio­wa­nie i wery­fi­ko­wa­nie umów z dostaw­cami mediów,
 • wery­fi­ko­wa­nie fak­tur dostaw­ców mediów i innych usługodawców.

· admi­ni­stra­cyj­nej

 • pro­wa­dze­nie wykazu lokali miesz­kal­nych i użyt­ko­wych, wła­ści­cieli lokali, najemców,
 • przy­go­to­wy­wa­nie i zwo­ły­wa­nie zebrań człon­ków wspólnoty,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów uchwał,
 • powia­da­mia­nie o pod­ję­tych uchwałach,
 • pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji w imie­niu zarządu wspól­noty miesz­ka­nio­wej z wła­ści­cie­lami lokali, najem­cami, insty­tu­cjami pań­stwo­wymi i innymi podmiotami,
 • peł­nie­nie dyżuru na nieruchomości,
 • zapew­nie­nie utrzy­ma­nia w nale­ży­tym sta­nie sani­tar­nym nie­ru­cho­mo­ści wspól­nych słu­żą­cych do wspól­nego użytku miesz­kań­ców i innych użyt­kow­ni­ków nieruchomości,
 • poszu­ki­wa­nie dodat­ko­wych źró­deł docho­dów dla nieruchomości,
 • obsługa finan­sowa.

· księ­go­wej

 • pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali pod­ję­tej w tej sprawie,
 • doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat za lokale miesz­kalne i użytkowe,
 • kon­trola wpły­wa­ją­cych doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem for­mal­nym oraz ter­mi­nowa reali­za­cja płatności,
 • wysta­wia­nie not księ­go­wych, rachun­ków i faktur,
 • kon­trola wydat­ków w ramach rocz­nych pla­nów gospo­dar­czych i podej­mo­wa­nie sto­sow­nych dzia­łań w celu zabez­pie­cze­nia płyn­no­ści finan­so­wej nieruchomości,
 • doko­ny­wa­nie okre­so­wych roz­li­czeń mediów w loka­lach miesz­kal­nych i użytkowych,
 • wysta­wia­nie zaświad­czeń, oświad­czeń z tytułu posia­da­nia i użyt­ko­wa­nia lokalu,
 • spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu,
 • loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczęd­no­ścio­wych nieruchomości,
 • przed­są­dowa win­dy­ka­cja należ­no­ści nieruchomości,
 • udo­stęp­nia­nie danych finan­so­wych człon­kom zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cie­lom lokali poprzez Internet,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów roz­li­cza­nia mediów,
 • wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszkaniowych,
 • spo­rzą­dza­nie umów-zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę,
 • reje­stra­cja pra­cow­ni­ków i zle­ce­nio­bior­ców w ZUS,
 • spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę­dów skarbowych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­nia z urzę­dami skar­bo­wymi i ZUS,
 • stały dostęp do indy­wi­du­al­nych kar­to­tek wła­ści­cieli lokali 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.

· tech­nicz­nej

 • utrzy­ma­nie w nale­ży­tym sta­nie tech­nicz­nym budynku i urzą­dzeń tech­nicz­nych przez:
 • zle­ce­nia usu­wa­nia awa­rii i doko­ny­wa­nia napraw,
 • zapew­nie­nie bie­żą­cej kon­ser­wa­cji napraw i remon­tów przez spe­cja­li­styczne służby kon­ser­wa­cyjne i remontowe,
 • zapew­nie­nie wyma­ga­nych pra­wem okre­so­wych prze­glą­dów budyn­ków i insta­la­cji tech­nicz­nych, reali­za­cja zale­ceń zawar­tych w pro­to­ko­łach z okre­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­nych budynków,
 • przy­go­to­wy­wa­nie uję­tych w pla­nie gospo­dar­czym remon­tów jak opra­co­wa­nie zakresu remon­tów, przy­go­to­wy­wa­nie zapy­tań ofer­to­wych, zbie­ra­nie ofert na wyko­na­nie remon­tów, ocena otrzy­ma­nych ofert,
 • doko­ny­wa­nie sto­sow­nych zgło­szeń dot. pla­no­wa­nych remon­tów np. do Dzielnicowych Wydziałów Architektury, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego itp.,
 • przy­go­to­wa­nie umów z wyko­naw­cami robót,
 • nad­zór, odbiór tech­niczny i koń­cowe roz­li­cze­nie wyko­na­nych robót,
 • doradz­two tech­niczne w zakre­sie obsługi tech­nicz­nej nieruchomości,
 • pro­wa­dze­nie książki obiektu budowlanego.

· prawnej

 • doradz­two w spra­wie funk­cjo­no­wa­nia wspól­not mieszka- niowych,
 • opi­nio­wa­nie tre­ści szcze­gól­nych uchwał,
 • spo­rzą­dza­nie pozwów sądowych,
 • spo­rzą­dza­nie komor­ni­czych wnio­sków egzekucyjnych,
 • spo­rzą­dza­nie wnio­sków do sądów wie­czy­stok­się­go­wych o wpis hipoteki,

W ramach wyna­gro­dze­nia za admi­ni­stro­wa­nie zapew­niamy kom­plek­sową, przed­pro­ce­sową obsługę prawną wspól­noty. Współpracujący z nami rad­co­wie prawni spe­cja­li­zu­jący się w pro­ble­ma­tyce miesz­ka­nio­wej w imie­niu wła­ści­cieli lokali wspie­rają pro­ces docho­dze­nia rosz­czeń z tytułu rękojmi i gwa­ran­cji od dewe­lo­pe­rów i wyko­naw­ców robót budow­la­nych, opi­niują naj­waż­niej­sze umowy i uchwały oraz poma­gają w roz­wią­zy­wa­niu bar­dziej zło­żo­nych pro­ble­mów prawnych.

OFERTA

Oferta dla wspól­not miesz­ka­nio­wych w zakre­sie kom­plek­so­wej obsługi nieruchomości:

· funk­cjo­nal­nej

 • prze­ję­cie doku­men­ta­cji nie­ru­cho­mo­ści od dewe­lo­pera lub poprzed­niego zarządcy / administratora,
 • wystą­pie­nie o nada­nie numeru NIP i numeru REGON oraz otwar­cie rachun­ków ban­ko­wych dla nowo powsta­łych wspólnot,
 • przy­go­to­wy­wa­nie umów z fir­mami świad­czą­cymi usługi na rzecz nie­ru­cho­mo­ści (firmy kon­ser­wa­cyjne, porząd­kowe, pie­lę­gna­cji zie­leni, ochroniarskie),
 • ubez­pie­cze­nie nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej oraz zgła­sza­nie szkód i egze­kwo­wa­nie odszkodowań,
 • opi­nio­wa­nie i wery­fi­ko­wa­nie umów z dostaw­cami mediów,
 • wery­fi­ko­wa­nie fak­tur dostaw­ców mediów i innych usługodawców.

 

· admi­ni­stra­cyj­nej

 • pro­wa­dze­nie wykazu lokali miesz­kal­nych i użyt­ko­wych, wła­ści­cieli lokali, najemców,
 • przy­go­to­wy­wa­nie i zwo­ły­wa­nie zebrań człon­ków wspólnoty,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów uchwał,
 • powia­da­mia­nie o pod­ję­tych uchwałach,
 • pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji w imie­niu zarządu wspól­noty miesz­ka­nio­wej z wła­ści­cie­lami lokali, najem­cami, insty­tu­cjami pań­stwo­wymi i innymi podmiotami,
 • peł­nie­nie dyżuru na nieruchomości,
 • zapew­nie­nie utrzy­ma­nia w nale­ży­tym sta­nie sani­tar­nym nie­ru­cho­mo­ści wspól­nych słu­żą­cych do wspól­nego użytku miesz­kań­ców i innych użyt­kow­ni­ków nieruchomości,
 • poszu­ki­wa­nie dodat­ko­wych źró­deł docho­dów dla nieruchomości,
 • obsługa finan­sowa.

 

· księ­go­wej

 • pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali pod­ję­tej w tej sprawie,
 • doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat za lokale miesz­kalne i użytkowe,
 • kon­trola wpły­wa­ją­cych doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem for­mal­nym oraz ter­mi­nowa reali­za­cja płatności,
 • wysta­wia­nie not księ­go­wych, rachun­ków i faktur,
 • kon­trola wydat­ków w ramach rocz­nych pla­nów gospo­dar­czych i podej­mo­wa­nie sto­sow­nych dzia­łań w celu zabez­pie­cze­nia płyn­no­ści finan­so­wej nieruchomości,
 • doko­ny­wa­nie okre­so­wych roz­li­czeń mediów w loka­lach miesz­kal­nych i użytkowych,
 • wysta­wia­nie zaświad­czeń, oświad­czeń z tytułu posia­da­nia i użyt­ko­wa­nia lokalu,
 • spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu,
 • loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczęd­no­ścio­wych nieruchomości,
 • przed­są­dowa win­dy­ka­cja należ­no­ści nieruchomości,
 • udo­stęp­nia­nie danych finan­so­wych człon­kom zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cie­lom lokali poprzez Internet,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów roz­li­cza­nia mediów,
 • wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszkaniowych,
 • spo­rzą­dza­nie umów-zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę,
 • reje­stra­cja pra­cow­ni­ków i zle­ce­nio­bior­ców w ZUS,
 • spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę­dów skarbowych,
 • przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­nia z urzę­dami skar­bo­wymi i ZUS,
 • stały dostęp do indy­wi­du­al­nych kar­to­tek wła­ści­cieli lokali 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

· tech­nicz­nej

 • utrzy­ma­nie w nale­ży­tym sta­nie tech­nicz­nym budynku i urzą­dzeń tech­nicz­nych przez:
 • zle­ce­nia usu­wa­nia awa­rii i doko­ny­wa­nia napraw,
 • zapew­nie­nie bie­żą­cej kon­ser­wa­cji napraw i remon­tów przez spe­cja­li­styczne służby kon­ser­wa­cyjne i remontowe,
 • zapew­nie­nie wyma­ga­nych pra­wem okre­so­wych prze­glą­dów budyn­ków i insta­la­cji tech­nicz­nych, reali­za­cja zale­ceń zawar­tych w pro­to­ko­łach z okre­so­wych prze­glą­dów tech­nicz­nych budynków,
 • przy­go­to­wy­wa­nie uję­tych w pla­nie gospo­dar­czym remon­tów jak opra­co­wa­nie zakresu remon­tów, przy­go­to­wy­wa­nie zapy­tań ofer­to­wych, zbie­ra­nie ofert na wyko­na­nie remon­tów, ocena otrzy­ma­nych ofert,
 • doko­ny­wa­nie sto­sow­nych zgło­szeń dot. pla­no­wa­nych remon­tów np. do Dzielnicowych Wydziałów Architektury, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego itp.,
 • przy­go­to­wa­nie umów z wyko­naw­cami robót,
 • nad­zór, odbiór tech­niczny i koń­cowe roz­li­cze­nie wyko­na­nych robót,
 • doradz­two tech­niczne w zakre­sie obsługi tech­nicz­nej nieruchomości,
 • pro­wa­dze­nie książki obiektu budowlanego.

 

· prawnej

 • doradz­two w spra­wie funk­cjo­no­wa­nia wspól­not mieszka- niowych,
 • opi­nio­wa­nie tre­ści szcze­gól­nych uchwał,
 • spo­rzą­dza­nie pozwów sądowych,
 • spo­rzą­dza­nie komor­ni­czych wnio­sków egzekucyjnych,
 • spo­rzą­dza­nie wnio­sków do sądów wie­czy­stok­się­go­wych o wpis hipoteki,

W ramach wyna­gro­dze­nia za admi­ni­stro­wa­nie zapew­niamy kom­plek­sową, przed­pro­ce­sową obsługę prawną wspól­noty. Współpracujący z nami rad­co­wie prawni spe­cja­li­zu­jący się w pro­ble­ma­tyce miesz­ka­nio­wej w imie­niu wła­ści­cieli lokali wspie­rają pro­ces docho­dze­nia rosz­czeń z tytułu rękojmi i gwa­ran­cji od dewe­lo­pe­rów i wyko­naw­ców robót budow­la­nych, opi­niują naj­waż­niej­sze umowy i uchwały oraz poma­gają w roz­wią­zy­wa­niu bar­dziej zło­żo­nych pro­ble­mów prawnych.