OBSŁUGA FINAN­SOWA

Tę część naszej oferty, jako odrębną obsługę finan­sową nie­ru­cho­mo­ści, kie­ru­jemy do firm dewe­lo­per­skich i zarzą­dów wspól­not zarzą­dza­ją­cych samo­dziel­nie oraz firm zarzą­dza­ją­cych jako podwykonawca.

 • pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali pod­ję­tej w tej sprawie,
 • doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat za lokale miesz­kalne i lokale użytkowe,
 • kon­trola doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem rachun­ko­wym i mery­to­rycz­nym oraz ter­mi­nowa reali­za­cja płatności,
 • ewi­den­cja wpłat wła­ści­cieli lokali przy zasto­so­wa­niu sys­temu płat­no­ści masowych,
 • doko­ny­wa­nie okre­so­wych roz­li­czeń mediów w loka­lach miesz­kal­nych i użytkowych,
 • spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę­dów skarbowych,
 • wysta­wia­nie not księ­go­wych, rachun­ków i faktur,
 • wysta­wia­nie zaświad­czeń, oświad­czeń z tytułu posia­da­nia i użyt­ko­wa­nia lokalu,
 • spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu,
 • loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczęd­no­ścio­wych nieruchomości,
 • win­dy­ka­cja należ­no­ści nieruchomości:

  • przed­są­dowa: przy­go­to­wy­wa­nie wezwań do zapłaty

katarzyna polanska

 • udo­stęp­nia­nie danych finan­so­wych człon­kom zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cie­lom lokali poprzez Internet,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów i uchwał,
 • reje­stra­cja nie­ru­cho­mo­ści w ZUS,
 • kon­trola wydat­ków w ramach rocz­nych pla­nów gospo­dar­czych i podej­mo­wa­nie sto­sow­nych dzia­łań w celu zabez­pie­cze­nia płyn­no­ści finan­so­wej nieruchomości,
 • wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszka- niowych,
 • spo­rzą­dza­nie umów-zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę,
 • przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­nia z urzę­dami skar­bo­wymi i ZUS,
 • stały dostęp do indy­wi­du­al­nych kar­to­tek wła­ści­cieli lokali 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • uczest­nic­two w rocz­nych zebra­niach sprawozdawczych.

Wszystkie wyżej wymie­nione czyn­no­ści będą wyko­ny­wane pro­fe­sjo­nal­nie, sta­ran­nie, rze­tel­nie i zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa, z zacho­wa­niem tajem­nicy han­dlo­wej na zasa­dzie uczci­wego partnerstwa.

OBSŁUGA
FINAN­SOWA

katarzyna polanska

Tę część naszej oferty, jako odrębną obsługę finan­sową nie­ru­cho­mo­ści, kie­ru­jemy do firm dewe­lo­per­skich i zarzą­dów wspól­not zarzą­dza­ją­cych samo­dziel­nie oraz firm zarzą­dza­ją­cych jako podwykonawca.

 • pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali pod­ję­tej w tej sprawie,
 • doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat za lokale miesz­kalne i lokale użytkowe,
 • kon­trola doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem rachun­ko­wym i mery­to­rycz­nym oraz ter­mi­nowa reali­za­cja płatności,
 • ewi­den­cja wpłat wła­ści­cieli lokali przy zasto­so­wa­niu sys­temu płat­no­ści masowych,
 • doko­ny­wa­nie okre­so­wych roz­li­czeń mediów w loka­lach miesz­kal­nych i użytkowych,
 • spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę­dów skarbowych,
 • wysta­wia­nie not księ­go­wych, rachun­ków i faktur,
 • wysta­wia­nie zaświad­czeń, oświad­czeń z tytułu posia­da­nia i użyt­ko­wa­nia lokalu,
 • spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu,
 • loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczęd­no­ścio­wych nieruchomości,
 • win­dy­ka­cja należ­no­ści nieruchomości:

  • przed­są­dowa: przy­go­to­wy­wa­nie wezwań do zapłaty

 • udo­stęp­nia­nie danych finan­so­wych człon­kom zarzą­dów wspól­not miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cie­lom lokali poprzez Internet,
 • przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów i uchwał,
 • reje­stra­cja nie­ru­cho­mo­ści w ZUS,
 • kon­trola wydat­ków w ramach rocz­nych pla­nów gospo­dar­czych i podej­mo­wa­nie sto­sow­nych dzia­łań w celu zabez­pie­cze­nia płyn­no­ści finan­so­wej nieruchomości,
 • wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszka- niowych,
 • spo­rzą­dza­nie umów-zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę,
 • przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­nia z urzę­dami skar­bo­wymi i ZUS,
 • stały dostęp do indy­wi­du­al­nych kar­to­tek wła­ści­cieli lokali 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • uczest­nic­two w rocz­nych zebra­niach sprawozdawczych.

Wszystkie wyżej wymie­nione czyn­no­ści będą wyko­ny­wane pro­fe­sjo­nal­nie, sta­ran­nie, rze­tel­nie i zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa, z zacho­wa­niem tajem­nicy han­dlo­wej na zasa­dzie uczci­wego partnerstwa.