O NAS

Firma Apart - Zarządzanie Nieruchomościami działa na rynku nie­ru­cho­mo­ści od 2005 roku.

W ramach naszej dzia­łal­no­ści reali­zu­jemy nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie nie­ru­cho­mo­ściami mające na celu zapew­nie­nie spraw­nego ich funk­cjo­no­wa­nia oraz zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.

Zarządzamy i admi­ni­stru­jemy zróż­ni­co­wa­nymi nie­ru­cho­mo­ściami znaj­du­ją­cymi się w war­szaw­skich dziel­ni­cach: Śród­mie­ście, Wola, Mokotów. Zadania te reali­zu­jemy dzięki zaan­ga­żo­wa­nemu, sta­bil­nemu i dobrze przy­go­to­wa­nemu zespo­łowi pra­cow­ni­ków oraz spraw­dzo­nym eki­pom kon­ser­wa­cyjno - remon­to­wym. Doświadczeni i rze­telni inspek­to­rzy ds. tech­nicz­nych - inży­nie­ro­wie o spe­cjal­no­ściach ogól­no­bu­dow­la­nym i sani­tar­nym zapew­niają nale­żyte przy­go­to­wa­nie a następ­nie wyko­na­nie zapla­no­wa­nych remon­tów i napraw. Współpracujemy rów­nież z kan­ce­la­rią prawną, która wspo­maga nas w trud­niej­szych kwe­stiach spornych.

W naszej dzia­łal­no­ści wyko­rzy­stu­jemy spe­cja­li­styczny pro­gram kom­pu­te­rowy prze­zna­czony do wszech­stron­nej obsługi admi­ni­stra­cyjno- finan­so­wej wspól­not miesz­ka­nio­wych i innych nieruchomości.

Podstawą do wszel­kich naszych dzia­łań na rzecz wspól­not są uchwały wła­ści­cieli lokali, prze­pisy prawa jak ustawa o wła­sno­ści lokali, prawo budow­lane i inne okre­śla­jące prawa i obo­wiązki wyni­ka­jące z posia­da­nia nieruchomości.

Naszym prio­ry­te­tem jest, aby wszel­kie nasze dzia­ła­nia na rzecz nie­ru­cho­mo­ści były zawsze rze­telne, uczciwe i jawne. Nie narzu­camy goto­wych roz­wią­zań ani firm świad­czą­cych usługi na rzecz danej wspól­noty, lecz przy aktyw­nym udziale zarządu reali­zu­jemy wybrane, opty­malne dla danej Wspólnoty zada­nia, ponie­waż jeste­śmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje doty­czące formy i zakresu współpracy.

W przy­padku znacz­nego odda­le­nia nie­ru­cho­mo­ści od sie­dziby naszej firmy, usta­lamy dyżury admi­ni­stra­tora na nie­ru­cho­mo­ści a dla dużej nie­ru­cho­mo­ści lub kilku nie­ru­cho­mo­ści sku­pio­nych na okre­ślo­nym obsza­rze gotowi jeste­śmy utwo­rzyć oddział naszej firmy.

Pracownicy naszej firmy posia­dają licen­cje zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści nr 13510 oraz nr 18268 nadane przez Ministra Infrastruktury, licen­cję księ­go­wego nr 51298/2011 upraw­nia­jącą do usłu­go­wego pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych nadaną przez Ministra Finansów oraz polisy ubez­pie­cze­niowe OC zarządcy nie­ru­cho­mo­ści i licen­cjo­no­wa­nego księgowego.

Zapraszamy do bez­po­śred­niego spo­tka­nia, pod­czas któ­rego byłaby moż­li­wość peł­niej­szego przed­sta­wie­nia naszej oferty, a dru­giej strony do pozna­nia Państwa ocze­ki­wań wobec zarządcy / admi­ni­stra­tora budynku.

O NAS

Firma Apart - Zarządzanie Nieruchomościami działa na rynku nie­ru­cho­mo­ści od 2005 roku.

W ramach naszej dzia­łal­no­ści reali­zu­jemy nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie nie­ru­cho­mo­ściami mające na celu zapew­nie­nie spraw­nego ich funk­cjo­no­wa­nia oraz zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.

Zarządzamy i admi­ni­stru­jemy zróż­ni­co­wa­nymi nie­ru­cho­mo­ściami znaj­du­ją­cymi się w war­szaw­skich dziel­ni­cach: Śród­mie­ście, Wola, Mokotów. Zadania te reali­zu­jemy dzięki zaan­ga­żo­wa­nemu, sta­bil­nemu i dobrze przy­go­to­wa­nemu zespo­łowi pra­cow­ni­ków oraz spraw­dzo­nym eki­pom kon­ser­wa­cyjno - remon­to­wym. Doświadczeni i rze­telni inspek­to­rzy ds. tech­nicz­nych - inży­nie­ro­wie o spe­cjal­no­ściach ogól­no­bu­dow­la­nym i sani­tar­nym zapew­niają nale­żyte przy­go­to­wa­nie a następ­nie wyko­na­nie zapla­no­wa­nych remon­tów i napraw. Współpracujemy rów­nież z kan­ce­la­rią prawną, która wspo­maga nas w trud­niej­szych kwe­stiach spornych.

W naszej dzia­łal­no­ści wyko­rzy­stu­jemy spe­cja­li­styczny pro­gram kom­pu­te­rowy prze­zna­czony do wszech­stron­nej obsługi admi­ni­stra­cyjno- finan­so­wej wspól­not miesz­ka­nio­wych i innych nieruchomości.

Podstawą do wszel­kich naszych dzia­łań na rzecz wspól­not są uchwały wła­ści­cieli lokali, prze­pisy prawa jak ustawa o wła­sno­ści lokali, prawo budow­lane i inne okre­śla­jące prawa i obo­wiązki wyni­ka­jące z posia­da­nia nieruchomości.

Naszym prio­ry­te­tem jest, aby wszel­kie nasze dzia­ła­nia na rzecz nie­ru­cho­mo­ści były zawsze rze­telne, uczciwe i jawne. Nie narzu­camy goto­wych roz­wią­zań ani firm świad­czą­cych usługi na rzecz danej wspól­noty, lecz przy aktyw­nym udziale zarządu reali­zu­jemy wybrane, opty­malne dla danej Wspólnoty zada­nia, ponie­waż jeste­śmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje doty­czące formy i zakresu współpracy.

W przy­padku znacz­nego odda­le­nia nie­ru­cho­mo­ści od sie­dziby naszej firmy, usta­lamy dyżury admi­ni­stra­tora na nie­ru­cho­mo­ści a dla dużej nie­ru­cho­mo­ści lub kilku nie­ru­cho­mo­ści sku­pio­nych na okre­ślo­nym obsza­rze gotowi jeste­śmy utwo­rzyć oddział naszej firmy.

Pracownicy naszej firmy posia­dają licen­cje zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści nr 13510 oraz nr 18268 nadane przez Ministra Infrastruktury, licen­cję księ­go­wego nr 51298/2011 upraw­nia­jącą do usłu­go­wego pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych nadaną przez Ministra Finansów oraz polisy ubez­pie­cze­niowe OC zarządcy nie­ru­cho­mo­ści i licen­cjo­no­wa­nego księgowego.

Zapraszamy do bez­po­śred­niego spo­tka­nia, pod­czas któ­rego byłaby moż­li­wość peł­niej­szego przed­sta­wie­nia naszej oferty, a dru­giej strony do pozna­nia Państwa ocze­ki­wań wobec zarządcy / admi­ni­stra­tora budynku.