for­mu­larz zapytania


 •   budy­nek miesz­kalny wie­lo­ro­dzinny
    osie­dle miesz­ka­niowe
    nie­ru­cho­mość komercyjna
 •   wspól­nota miesz­ka­niowa
    wła­sność indywidualna/współwłasność
    spół­dziel­nia mieszkaniowa
 •   insta­la­cja zim­nej wody i kana­li­za­cji
    wła­sna kotłow­nia
    insta­la­cja cen­tral­nej cie­płej wody
    cen­tralne ogrze­wa­nie — wła­sna kotłow­nia
    insta­la­cja gazowa
    cen­tralna kli­ma­ty­za­cja
    moni­to­ring obiektu