DLA­CZEGO MY?

bo z nami dobrze się mieszka, ponie­waż:

 • jeste­śmy pro­fe­sjo­nalni - rozu­miemy jak istotna dla naszego Klienta jest pew­ność, że powie­rzył ważne kwe­stie doty­czące wła­snego majątku pro­fe­sjo­na­li­stom, co pozwala mu skon­cen­tro­wać się na swo­ich spra­wach mając świa­do­mość, że o jego mają­tek zadbają specjaliści,

  • posia­damy licen­cje zarządcy nie­ru­cho­mo­ści oraz lien­cje księgowego, 
  • doświad­czeni inspek­to­rzy ds. tech­nicz­nych posia­dają tytuły inzy­nier­skie ze sto­sow­nymi upraw­nie­niami budowlanymi,
  • nie­za­leż­nie od tego stale uczest­ni­czymy w szko­le­niach roz­wi­jąc swoje kom­pe­ten­cje dające naszym Klientom pew­ność i gwa­ran­cję naj­lep­szych i solid­nych usług. 

 • jeste­śmy nowo­cze­śni ponie­waż wyko­rzy­stu­jemy pro­fe­sjo­nalny pro­gram infor­ma­tyczny do obsługi nie­ru­cho­mo­ści i roz­li­czeń finan­so­wych w ramach któ­rego ofe­ru­jemy moni­to­ro­wa­nie roz­li­czeń przez inter­net 24 godziny/7 dni w tygo­dniu oraz sys­tem płat­no­ści maso­wych eli­mi­nu­jący błędną ewi­den­cję wpłat wła­ści­cieli lokali
 • jeste­śmy doświad­czeni - na rynku dzia­łamy od 2005 roku, a sied­mio­let­nia dzia­łal­ność, wie­lość i róż­no­rod­ność obsłu­gi­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści dostar­czyła nam wszech­stron­nych doświadczeń,

 • zapew­niamy bez­pie­czeń­stwo - wypra­co­wane i spraw­dzone pro­ce­dury zwią­zane z obsługą nie­ru­cho­mo­ści zapew­niają jej bez­pie­czeń­stwo, posia­damy ubez­pie­cze­nie od odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej pod­mio­tów upraw­nio­nych do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści usłu­go­wej w zakre­sie zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami oraz w zakre­sie pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych, ale dzięki naszemu zaan­ga­żo­wa­niu i doświad­cze­niu nigdy nie byli­śmy zmu­szeni korzy­stać z tych polis, 
 • jeste­śmy ela­styczni - spo­sób pracy dosto­so­wu­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb i wymo­gów zarzą­dów i pozo­sta­łych człon­ków wspól­not miesz­ka­nio­wych. Jesteśmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje doty­czące formy i zakresu współpracy,
 • jeste­śmy uczciwi i rze­telni - wszel­kie nasze dzia­ła­nia na rzecz nie­ru­cho­mo­ści są zawsze rze­telne, uczciwe i jawne,
 • jeste­śmy ope­ra­tywni - sami zała­twiamy wszyst­kie sprawy w urzę­dach, ban­kach, doko­nu­jemy wszel­kich zgło­szeń i uzgod­nień bez anga­żo­wa­nia w te sprawy naszych Klientów,
 • jeste­śmy punk­tu­alni - dotrzy­mu­jemy usta­lo­nych ter­mi­nów, na czas reali­zu­jemy zada­nia wyni­ka­jące z bez­po­śred­nich uzgod­nień jak i obo­wią­zu­ją­cego prawa.

DLA­CZEGO MY?

bo z nami dobrze się mieszka, ponie­waż:

 • jeste­śmy pro­fe­sjo­nalni - rozu­miemy jak istotna dla naszego Klienta jest pew­ność, że powie­rzył ważne kwe­stie doty­czące wła­snego majątku pro­fe­sjo­na­li­stom, co pozwala mu skon­cen­tro­wać się na swo­ich spra­wach mając świa­do­mość, że o jego mają­tek zadbają specjaliści,

  • posia­damy licen­cje zarządcy nie­ru­cho­mo­ści oraz lien­cje księgowego, 
  • doświad­czeni inspek­to­rzy ds. tech­nicz­nych posia­dają tytuły inzy­nier­skie ze sto­sow­nymi upraw­nie­niami budowlanymi,
  • nie­za­leż­nie od tego stale uczest­ni­czymy w szko­le­niach roz­wi­jąc swoje kom­pe­ten­cje dające naszym Klientom pew­ność i gwa­ran­cję naj­lep­szych i solid­nych usług. 

 • jeste­śmy nowo­cze­śni ponie­waż wyko­rzy­stu­jemy pro­fe­sjo­nalny pro­gram infor­ma­tyczny do obsługi nie­ru­cho­mo­ści i roz­li­czeń finan­so­wych w ramach któ­rego ofe­ru­jemy moni­to­ro­wa­nie roz­li­czeń przez inter­net 24 godziny/7 dni w tygo­dniu oraz sys­tem płat­no­ści maso­wych eli­mi­nu­jący błędną ewi­den­cję wpłat wła­ści­cieli lokali
 • jeste­śmy doświad­czeni - na rynku dzia­łamy od 2005 roku, a sied­mio­let­nia dzia­łal­ność, wie­lość i róż­no­rod­ność obsłu­gi­wa­nych nie­ru­cho­mo­ści dostar­czyła nam wszech­stron­nych doświadczeń,

 • zapew­niamy bez­pie­czeń­stwo - wypra­co­wane i spraw­dzone pro­ce­dury zwią­zane z obsługą nie­ru­cho­mo­ści zapew­niają jej bez­pie­czeń­stwo, posia­damy ubez­pie­cze­nie od odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej pod­mio­tów upraw­nio­nych do wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści usłu­go­wej w zakre­sie zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami oraz w zakre­sie pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych, ale dzięki naszemu zaan­ga­żo­wa­niu i doświad­cze­niu nigdy nie byli­śmy zmu­szeni korzy­stać z tych polis, 
 • jeste­śmy ela­styczni - spo­sób pracy dosto­so­wu­jemy do indy­wi­du­al­nych potrzeb i wymo­gów zarzą­dów i pozo­sta­łych człon­ków wspól­not miesz­ka­nio­wych. Jesteśmy otwarci na wszel­kie pro­po­zy­cje doty­czące formy i zakresu współpracy,
 • jeste­śmy uczciwi i rze­telni - wszel­kie nasze dzia­ła­nia na rzecz nie­ru­cho­mo­ści są zawsze rze­telne, uczciwe i jawne,
 • jeste­śmy ope­ra­tywni - sami zała­twiamy wszyst­kie sprawy w urzę­dach, ban­kach, doko­nu­jemy wszel­kich zgło­szeń i uzgod­nień bez anga­żo­wa­nia w te sprawy naszych Klientów,
 • jeste­śmy punk­tu­alni - dotrzy­mu­jemy usta­lo­nych ter­mi­nów, na czas reali­zu­jemy zada­nia wyni­ka­jące z bez­po­śred­nich uzgod­nień jak i obo­wią­zu­ją­cego prawa.