ZARZĄDZANIE I ADMI­NI­STRO­WA­NIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych:

 

  Firma Apart - Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie działa na rynku nie­ru­cho­mo­ści od 2005 roku. W ramach naszej dzia­łal­no­ści reali­zu­jemy nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie nie­ru­cho­mo­ściami mające na celu zapew­nie­nie spraw­nego ich fun­cjono­wa­nia oraz zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.

  Obok zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami w Warszawie, ofe­ru­jemy rów­nież wyod­ręb­nioną obsługę finan­sową skie­ro­waną do firm dewe­lo­per­skich, zarzą­dów i wspól­not miesz­ka­nio­wych samo­dziel­nie zarzą­dza­ją­cych nie­ru­cho­mo­ścią oraz firm zarzą­dza­ją­cych jako podwykonawca.

Zapraszamy do współpracy!

Obsługa rów­nież w języ­kach angiel­skim i niemieckim.

ZARZĄDZANIE I ADMI­NI­STRO­WA­NIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Firma Apart - Zarządzanie Nieruchomościami w Warszawie działa na rynku nie­ru­cho­mo­ści od 2005 roku. W ramach naszej dzia­łal­no­ści reali­zu­jemy nowo­cze­sne i efek­tywne zarzą­dza­nie i admi­ni­stro­wa­nie nie­ru­cho­mo­ściami mające na celu zapew­nie­nie spraw­nego ich fun­cjono­wa­nia oraz zagwa­ran­to­wa­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców przy racjo­nal­nym pozio­mie kosztów.

Obok zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ściami w Warszawie, ofe­ru­jemy rów­nież wyod­ręb­nioną obsługę finan­sową skie­ro­waną do firm dewe­lo­per­skich, zarzą­dów i wspól­not miesz­ka­nio­wych samo­dziel­nie zarzą­dza­ją­cych nie­ru­cho­mo­ścią oraz firm zarzą­dza­ją­cych jako podwykonawca.

Zapraszamy do współpracy!

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych:

 

 

Obsługa rów­nież w języ­kach
angiel­skim i niemieckim.